Klauzula informacyjna z art. 14 RODO

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązkami nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zawiadamiamy, że informacje dotyczące Państwa przedsiębiorstwa, mogące zawierać dane osobowe, znajdują się w bazach danych o polskich firmach oraz narzędziach analitycznych budowanych przez firmę InfoCredit od 1990 roku.

Serdecznie zapraszamy do nieodpłatnego zapoznania się z raportami Quick Report na temat Państwa przedsiębiorstwa. Chętnie też zaktualizujemy informacje o Państwa firmie tak, by potencjalni kontrahenci mogli łatwiej do Państwa dotrzeć i lepiej poznać Państwa profil działalności. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod adresem Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Produkty oferowane przez InfoCredit przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarczają Państwu oraz innym klientom InfoCredit informacji na temat wiarygodności i płynności finansowej kontrahentów, dzięki czemu pozwalają minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami. Z uwagi na powtarzające się tzw. „karuzele vatowskie”, produkty InfoCredit mogą pomóc także przy weryfikacji potencjalnego kontrahenta, dla potrzeb wynikających m.in. z art. 88 ust. 3a pkt 1 lit. a) oraz pkt 4 lit. a) ustawy o VAT.

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej InfoCredit, ujawnionym w Ewidencji Działalności Gospodarczej. Zaznaczyć należy, że przetwarzanie danych jest niezbędne, aby InfoCredit mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty. Produkty i usługi oferowane przez InfoCredit obejmują m.in.:

 • ocenę wiarygodności podmiotów gospodarczych,
 • ocenę ryzyka transakcji handlowych,
 • opracowywania informacji handlowych i ich udostępniania klientom,
 • realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przygotowanie analiz rynkowych i statystycznych, w tym dla celów badań naukowych i przygotowania publikacji.

Ponieważ dbamy o Państwa dane osobowe informujemy, że firma INFOCREDIT Iwona Surdykowska - Huk działająca pod adresem: ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, posiadającą numer NIP: 521-028-17-98 („InfoCredit” lub „Administrator”) przetwarza informacje pochodzące ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), stanowią dane osobowe.

W związku z powyższym, mając za podstawę art. 14 ust. 5 lit. b) RODO, pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Iwona Surdykowska – Huk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: INFOCREDIT Iwona Surdykowska - Huk pod adresem: ul. Foksal 10, 00 - 366 Warszawa, posiadająca numer NIP: 521-028-17-98 oraz REGON: 002184381. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej przesyłanej na adres: ul. Foksal 10, 00 - 366 Warszawa oraz drogą e-mailową pod adresem: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach naukowych i statystycznych, budowy bazy danych o polskich przedsiębiorcach, realizacji umów zawartych z kontrahentami InfoCredit w celu dostarczania odbiorcom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych i tworzonych przez InfoCredit baz danych, produktów i świadczonych usług, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego. Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu informowania o produktach i usługach własnych Administratora, w tym w celach analitycznych. Nie dostarczamy danych osobowych na potrzeby firm zajmujących się usługowym marketingiem bezpośrednim.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie działalności gospodarczej przez Administratora polegającej na tworzeniu baz danych, świadczeniu usług i tworzeniu produktów z wykorzystaniem danych zawartych w bazach danych, wykonywanie zawartych umów, możliwość przedstawiania klientowi aktualizacji i nowych wersji produktów, informowanie o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług.
 4. InfoCredit przetwarza dane dotyczące podmiotów gospodarczych, m.in. ujawnione w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. W skład tych danych wchodzą następujące kategorie danych osobowych: firma przedsiębiorcy prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, zawierająca zgodnie z przepisami imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a także jej numer NIP, numer REGON, numer PESEL, adres wykonywanej działalności gospodarczej (w przypadku niektórych podmiotów adres wykonywanej działalności gospodarczej może pokrywać się z adresem zamieszkania), adres do korespondencji, imię, drugie imię i nazwisko, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko, udostępnione w rejestrze dane teleadresowe (numer telefonu, adres email). InfoCredit nie jest zainteresowany przetwarzaniem danych o tzw. osobach samozatrudnionych, jednakże z uwagi na brak możliwości odróżnienia tego typu działalności od firm prowadzących rzeczywistą działalność produkcyjną, handlową czy usługową, dane te mogą znaleźć się w produktach InfoCredit. Jeżeli prowadzona przez Państwa działalność ma taki właśnie charakter osoby samozatrudnionej, prosimy o pilny kontakt z Administratorem pod adresem Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..  Ponadto, InfoCredit przetwarza również  opublikowane sprawozdania finansowe, informacje o kierunkach i wielkości prowadzonej wymiany międzynarodowej, posiadanej flocie samochodowej, wykonywanym zawodzie lub posiadanych uprawnieniach, uzyskanej pomocy publicznej, dane udostępniane w rejestrach organizacji samorządów zawodowych, w tym o wykonywanym zawodzie,  rejestrach izba handlowych  i innych organizacji zrzeszających firmy. InfoCredit nie przetwarza:
  • danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
  • danych biometrycznych lub genetycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
  • danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
  • danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są organy administracji państwowej, w tym działające na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. Dz.U.2019.768 ze zm.). oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą, między innymi w obszarach:
  • B2B (usług i produktów skierowanych do innych przedsiębiorstw), m.in. pochodzących z branży finansowej, produkcyjnej, handlowej i usługowej, w tym firma INFOCREDIT SERVICE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Foksal 10, 00 – 366 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 380253.
  • B2C (usług i produktów skierowanych do odbiorców indywidualnych), m.in. pochodzących z branży finansowej, produkcyjnej, handlowej i usługowej
  • Statystycznych, naukowych i badawczych.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich (tj. podmiotom z siedzibą poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), tj. do Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, prowadzących działalność komplementarną do Administratora, w tym polegającą na budowie międzynarodowych  baz danych o firmach oraz raportów o wiarygodności finansowej potencjalnych kontrahentów. Od 1995 roku InfoCredit wspiera polskich przedsiębiorców poprzez przekazywanie czołowym międzynarodowym agencjom informacyjnym informacji o polskich firmach, ich produktach i usługach. Dzięki dostępności tych danych na takich platformach jak Baza Amadeus, Bloomberg, Moody’s, Creditsafe i innych polskim firmom udało się pozyskać wiele cennych kontraktów. Do przekazania  danych do odbiorców w państwach trzecich dochodzi na podstawie:
  • art. 49 ust. 1 lit. g) RODO, czyli przekazanie danych następuje z jawnego i powszechniedostępnego rejestru, który zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli bez konieczności wykazywania prawnie uzasadnionego interesu. Rejestry, z których następuje przekazanie, to rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzone w ramach Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. Ponadto, przekazanie nie obejmuje całości danych osobowych ani całych kategorii danych osobowych zawartych w ww. rejestrach.
  • decyzji Komisji Europejskiej w przedmiocie stwierdzenia adekwatności ochrony (w odniesieniu do podmiotów z siedzibą w Szwajcarii) albo w odniesieniu do przekazania do podmiotów z siedzibą na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej następować będzie w ramach Privacy Shield albo standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską.
 7. Przekazanie danych następuje z użyciem odpowiednich oraz właściwych zabezpieczeń, w sposób zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zarówno w procesie przekazania danych jak i ich przetwarzania przez odbiorcę.  Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tymi danymi InfoCredit chętnie udzieli Państwu dostępu do bazy danych Quick Report, gdzie można zapoznać się z kompletem informacji  o własnej firmie, w tym w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego – w tym celu proszę skontaktować się z Administratorem.
 8. Państwa dane osobowe będą przez InfoCredit przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów InfoCredit, o których mowa w pkt  3 powyżej, ale nie dłużej niż przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa  lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do Państwu danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do żądania przeniesienia danych,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 10. Państwa dane osobowe zostały pozyskane od Państwa pracodawcy w ramach zawartych z Administratorem umów, ze źródeł publicznie dostępnych, w tym w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzone w ramach),  Monitorów Sądowych, akt rejestrowych spółek wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Centralnej Ewidencji Pojazdów, Służby Celnej i innych.
 11. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zawartych w rejestrach, o których mowa w pkt 10 powyżej, decyzje dotyczące Państwa mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (tj. bez wpływu człowieka). Decyzje takie dotyczyłyby Państwa oceny ratingowej oraz wysokości kredytu kupieckiego. Decyzje będą podejmowane na podstawie Państwa danych opublikowanych w publicznych rejestrach takich jak CEIDG, Monitory Sądowej i Gospodarcze, repozytorium dokumentów finansowych, inne publicznie dostępne rejestry.  Decyzje byłyby oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę Państwa szacowanej sytuacji finansowej.  Dla przykładu, na podstawie automatycznej analizy osoba prowadząca działalność gospodarczą, aktywnie uczestnicząca w wymianie międzynarodowej i publikująca sprawozdania finansowe, może uzyskać rating, który może skutkować uzyskaniem dodatkowych zamówień.
  Mają Państwo prawo do zakwestionowania tych decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka). W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.l
 12. InfoCredit chroni Państwa dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, za pomocą środków ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 13. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie.
Copyright by InfoCredit. Design by TWINS STUDIO

Мы используем технологию cookie. Если вы не хотите, чтобы файлы cookie устанавливались на ваш жесткий диск, измените настройки браузера.
Используя веб-сайт InfoCredit, вы даете согласие на использование файлов cookie в соответствии с настройками вашего браузера.
Больше информации в Политика конфиденциальности.Закрыть сообщение