Szanowni Państwo,

Produkty oferowane przez InfoCredit przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.
Takie produkty dostarczają również klientom InfoCredit informacji na temat płynności finansowej ich klientów i kontrahentów oraz pozwalają w ten sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej InfoCredit, ujawnionym w Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Zaznaczyć należy, że przetwarzanie danych jest niezbędne, aby InfoCredit mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom takie produkty.
Produkty i usługi oferowane przez InfoCredit obejmują m.in.:

 • ocenę wiarygodności podmiotów gospodarczych,
 • ocenę ryzyka transakcji handlowych,
 • opracowywania informacji handlowych i ich udostępniania klientom,
 • realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • przygotowanie analiz rynkowych i statystycznych, w tym dla celów badań naukowych i przygotowania publikacji.

Ponieważ dbamy o Państwa dane osobowe informujemy, że firma INFOCREDIT Iwona Surdykowska - Huk działająca pod adresem: ul. Foksal 10, 00-366 Warszawa, posiadającą numer NIP: 521-028-17-98 („InfoCredit” lub „Administrator”) przetwarza informacje pochodzące ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych (w tym z Internetu), tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), stanowią dane osobowe.

W związku z powyższym, mając za podstawę art. 14 ust. 5 lit. b) RODO, pragniemy poinformować Państwa, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych („Administrator”) jest Iwona Surdykowska – Huk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: INFOCREDIT Iwona Surdykowska - Huk pod adresem: ul. Foksal 10, 00 - 366 Warszawa, posiadająca numer NIP: 521-028-17-98 oraz REGON: 002184381. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej przesyłanej na adres: ul. Foksal 10, 00 - 366 Warszawa oraz drogą e-mailową pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami InfoCredit w celu dostarczania odbiorcom kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych i tworzonych przez InfoCredit produktów i świadczonych usług, w tym za pośrednictwem sklepu internetowego, jak również w celach statystycznych.
  Ponadto, Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora, w tym w celach analitycznych.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
  Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działalności gospodarczej przez administratora polegającej na świadczeniu usług i tworzenie produktów z wykorzystaniem danych zawartych w bazach danych, wykonywanie zawartych umów, możliwość przedstawiania klientowi aktualizacji i nowych wersji produktów, informowanie o swoich usługach, przedstawiania ofert dopasowanych do potrzeb i zainteresowań klienta, zwiększenie sprzedaży swoich usług.
 4. InfoCredit przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez dostępne źródła publicznie wskazane w pkt 9 poniżej, w tym w szczególności: imię i nazwisko, drugie imię, firma przedsiębiorcy prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą, numer NIP, numer REGON, numer PESEL, adres email, pełniona funkcja lub zajmowane stanowisko.
  InfoCredit nie przetwarza:
  • danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych,
  • danych biometrycznych lub genetycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej,
  • danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej,
  • danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są organy administracji państwowej oraz klienci prowadzący działalność gospodarczą między innymi w obszarach:
  • B2B (usług i produktów skierowanych do innych przedsiębiorstw),
  • B2C (usług i produktów skierowanych do odbiorców indywidualnych),
  • naukowych i badawczych.
  Ponadto, Państwa dane nie są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenia Administratora.
 6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. do Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie art. 49 ust. 1 lit. g) RODO, czyli przekazanie danych następuje z jawnego i powszechnie dostępnego rejestru, który zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej ma służyć za źródło informacji dla ogółu obywateli i który jest dostępny dla ogółu obywateli bez konieczności wykazywania prawnie uzasadnionego interesu.

  Rejestry, z których następuje przekazanie, to rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzone w ramach Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej. Ponadto, przekazanie nie obejmuje całości danych osobowych ani całych kategorii danych osobowych zawartych w ww. rejestrach.

  Przekazanie danych następuje w sposób zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zarówno w procesie przekazania danych jak i ich przetwarzania przez odbiorcę.
  Może Państwa otrzymać kopię przekazanych danych osobowych – proszę skontaktować się w tej sprawie z Administratorem.
 7. Państwa dane osobowe będą przez InfoCredit przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów InfoCredit, o których mowa w pkt 3 powyżej lub do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do Państwu danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania,
  • w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

  W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
 9. Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, w tym w szczególności z Krajowego Rejestru Sądowego (rejestr przedsiębiorców, rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzone w ramach), akt rejestrowych spółek wpisanych do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Centralnej Ewidencji Pojazdów, Służby Celnej i innych.
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych zawartych w rejestrach, o których mowa w pkt 9 powyżej, decyzje dotyczące przyznawanej oceny ratingowej oraz wysokości kredytu kupieckiego mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany (bez wpływu człowieka). Mają Państwo prawo do zakwestionowania tych decyzji, do wyrażenia własnego stanowiska lub do uzyskania interwencji człowieka (tj. przeanalizowania danych i podjęcia decyzji przez człowieka). W tym celu prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. InfoCredit chroni Państwa dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, za pomocą środków ochrony fizycznej, technicznej i organizacyjnej oraz zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.
 12. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie.
Copyright by InfoCredit. Design by TWINS STUDIO

Wykorzystujemy technologię plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowanie na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Korzystając z witryny InfoCredit wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Więcej informacji w Polityce prywatności.Zamknij komunikat